RESULTATRÄKNING FÖR BRF. STORMHATTEN

 

2018-12-31

2017-12-31

 

RÖRELSENINTÄKTER

 

 

  Nettoomsättning

4 556 619

4 571 806

 

  Övriga rörelseintäkter

37 188

0

 

SUMMA

4 593 807

4 571 806

 

 

 

 

 

RÖRELSENKOSTNADER

 

 

  Fastighetskostnader

-2 418 932

-2 059 149

 

  Övriga externa kostnader

-232 533

-158 637

 

  Personalkostnader

-371 689

-616 659

 

  Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

-816 774

-814 531

 

  Kostnader av engångskaraktär

-477 838

0

 

SUMMA

-4 317 766

-3 648 976

 

 

 

 

 

RÖRELSERESULTAT

276 041

922 830

 

 

 

 

 

FINANSIELLA POSTER 

 

 

  Ränteintäkter

0

11

 

  Räntekostnader och liknande resultatposter

-287 389

-289 770

 

SUMMA

-287 389

-289 759

 

 

 

 

 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-11 348

633 071

 

 

 

BOKSLUTSDISPOSITIONER 

 

 

 Avsättning till inre reparationsfond

-69 336

-69 336

 

SUMMA

-69 336

-69 336

 

 

 

 

 

RESULAT FÖRE SKATT

-80 684

563 735

 

 

 

 

 

ÅRETS RESULTAT

-80 684

563 735

 

Till toppen

Home

Tillbaka hem