Bo-Info 2014

BO-INFO BRF. STORMHATTEN

Information om vad som hände 2014 i vår bostadsrättsförening.

 

December 2014

 

Deltagarrekord (45 närvarande medlemmar därav 42 röstberättigande samt 6 lämnade fullmakter) på Brf Stormhattens föreningsstämma då beslut togs om  renovering av fasader, balkonger och nytt tak på höghuset.
På den utlysta föreningsstämman beslutade medlemmarna att renovera fasaderna, balkongerna samt taket på höghuset, enl. styrelsens förslag.
Två olika yrkanden om bordläggning föreslogs bl.a. för utredning av inglasade balkonger och för utredning av hela underhållsplanen.
Den första voteringen avgjordes till bordläggnings yrkandets nackdel då direkt avgörande med beslut på stämman fick bifall av en stor majoritet på stämman.
Därefter fick styrelsens förslag om renovering av fasader och balkonger samt tilläggsförslag om nytt tak på höghus, bifall av en majoritet.
Däremot avslog mötet tilläggsyrkandet om tak över de översta balkongerna. Eftersom förslaget om nya inglasade balkonger kräver två tredjedels majoritet hade det krävts att 32 av de 48 röstberättigade varit för förslaget.

 

              Propositionsordning

                                                                                                                            Avslag

                                                                                                                            Bifall

 

                                                       Beslut på stämman                                       Bordläggning till senare dat.

                                                                                                                            Två bordläggnings yrkanden

                                                                                                                            med bl.a. utredning av nya

                                                                                                                            inglasade balkonger)

 

                      Renovering av fasader                          Tak över de översta balkongerna

                      och balkonger                    Nytt tak på höghus

 

 
Förutom ökade kostnader kräver nybyggnation av balkonger en större (total) uppslutning bland medlemmarna, för att undvika överklaganden.
Dessutom hade det krävts att två källarnedgångar vridits 45 grader för att få plats med de nya balkongerna.
De två källarnedgångarna finns på E husets gavel samt i vinkeln C/D-huset.
Den nya placeringen av källarnedgången i C/D-huset hade då kommit att skymma
utsikten för lägenheterna C1 och C2.
Kanske det största motståndet mot nybyggnation av balkonger kom utifrån. Länsstyrelsen har givet ut en bok där Östersunds kommun och Jamtlis antikvariat bl.a. har uttryckt sin motvilja av att förändra det tidstypiska för 50-talet där grannskapskvarteret Stormhatten har ett eget uppslag.
I mitt telefonsamtal med 1:e antikvarie Olof Edin på Jamtli uttryckte även han han sin motvilja mot att förstöra det tidstypiska i vårt kvarter. Vi sökte aldrig byggnadslov för nya inglasade balkonger, eftersom det kostar pengar, men de arkitekter vi talat med menade att vi aldrig skulle få igenom lov till att förändra det tidstypiska och bryta mot omgivningen.

 

 

Styrelsebeslut 2014-12-11
Styrelsen beslutade att bistå de medlemmar som vill ha sin balkong inglasad med bygglov mm. Däremot får den som vill ha sin balkong inglasad stå för kostnaderna själva. Detta blir en kopia av det som Brf Blomängen och Brf Daggkåpan har gjort upp.
För övrigt blir vår underhållsinvestering densamma som hos Brf Daggkåpan dvs, renovering av fasader och balkonger samt nytt tak på höghuset.

 

Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar
Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D1 har Malin Norlander och Joel Norman godkänts som nya medlemmar i Brf Stormhatten.
Säljare var Per-Erik Bergstrand och Marlene Jonsson.

 

Glöm ej att ta bort era elkablar ur motorvärmarstolparna vid ej användning
Elkablar som hänger kvar i motorvärmarstolparna vid ej användning kan orsaka skada och är inte tillåtet.
Elkablar som hänger kvar kommer därför att plockas bort.

 

Iaktta försiktighet med levande ljus under de kommande helgerna
Tänk på att släcka levande ljus innan ni går till sängs. De flesta bränder i Sverige under jul/nyårshelgerna orsakas av levande ljus.

 

Flytt av träningsredskap till det uppfräschade motionsrummet
Vi behöver hjälp med att flytta tillbaka träningsredskapen till den nymålade motionslokalen.

 

Nästa styrelsesammanträde:
Torsdagen den 15 Januari, 2015.

 

ETT GOTT NYTT ÅR
önskar styrelsen
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 
November 2014

 

Nytt avtal för sophämtning med Lundstams
Vi har skrivit under, och prolongerat det nya avtalet med Lundstams om hämtning av våra sopor,
med tillägg att kunna beställa rengöring av sophus och sopcontainrar.
 
Elskåpen i A-huset är nu brandsäkerhet skyddad
Elskåpen, i A-huset, är nu ombyggda av Axab för brandsäkerhet, vilket de inte var tidigare.

 

Snöberedskapen vintern 2014/15
Styrelsen har beslutat att lägga anbudsförfrågan på snöberedskapen i vinter till Torèns- och
Lars-Oves entreprenader
 
Styrelsebeslut för underhållsåtgärder gällande balkonger och fasader
Styrelsens förslag ska läggas till ett extra medlemsmöte, Onsdagen den 3 december, 2014
(Se separat kallelse och även under denna sidas BO - info)
Av de större underhållsåtgärder som styrelsen identifierat så anser styrelsen att balkonger och fasader har de viktigaste underhållsbehoven idag
Styrelsen har beräknat kostnaden för renovering av fasader och balkonger till ca 15 miljoner kronor.
Finansieringen kommer då att ske genom banklån vilket innebär en höjning av månads avgiften med ca 20 procent.
Styrelsen har även tagit fram en beräknad kostnad för renovering av fasader samt installation av nya inglasade balkonger, istället för renovering av befintliga balkonger, vilket skulle höja den totala kostnaden till ca 25 miljoner kronor, vilket innebär en höjning av månadsavgiften med ca 33 procent
Med nya inglasade balkonger måste även två källarnedgångar i D-huset och E-huset flyttas
Nya inglasade balkonger är en förändring av befintliga balkonger då stämmobeslut måste tas med två tredjedels majoritet, helst att samtliga boende är eniga så ingen överklagan sker.
Renovering av balkonger är en förbättring av befintliga balkonger då beslut på medlemstämman kan tas med enkel majoritet.
Styrelsen har gjort tre offertförfrågningar av vilka styrelsen utsåg Bygg & Fasad som den lämpligaste entreprenören att utföra jobbet.’
Från Balco har vi fått offert på nya inglasade balkonger.
 
Styrelsens ekonomiska halvårsrapport
Styrelsens ekonomiska halvårsrapport ligger i linje med budget. Rapporten lades med godkännande till handlingarna.
 
Styrelsebeslut om nytt redovisningssystem
Nästa år övergår vi till nytt redovisningssystem, K2 med linjär avskrivningsmetod.
Beslutades också att förslag till verksamhetsplan och budget ska tas på halvårsmöte i november månad istället för som nu på nästkommande årsmöte.
 
Gemensam julbelysning
Styrelsen beslutade att även i år bekläda flaggstången med ljussättning, fr.o.m. första advent.
 
Uppfräschad motionslokal i A-huset
Motionslokalens väggar och golv är nu slipad, spacklad och målad i ljusa färger med gröna nyanser.
 
Nästa styrelsesammanträde
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas;
Torsdagen den 11 December, 2014.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

Kallelse till
EXTRAMEDLEMSSTÄMMA

 

för Brf Stormhattens medlemmar

 

Tid:
Onsdagen den 3 December, Kl. 19 00

 

Plats:
Föreningslokalen, Krondikesvägen 30 B, Kv

 

Våra fasader och balkongfundament är nu snart 60 år gammalt.
Därför har styrelsen beslutat att föreslå medlemsmötet en investering i underhållsåtgärder för fasader och balkonger.

 

 

Styrelsens förslag:
Renovering av fasader med tilläggsisolering, kostnad
ca 12 miljoner kronor.
Renovering av balkongplattor med nya räcken, kostnad
ca 3 miljoner kronor.
Total kostnad ca 15 miljoner kronor, vilket innebär en höjning
av månadsavgiften med 20 procent.

 

 

Alternativ förslag:
Installation av nya inglasade balkonger, kostnad ca 13 miljoner kronor.
Fasadrenovering plus installation av nya inglasade balkonger innebär 
en total kostnad av ca 25 miljoner kronor, vilket blir en höjning av månadsavgiften med 33 procent.
Två källartrappnedgångar i D- och E-hus måste flyttas om nya balkonger ska byggas.
Svårt att få bygglov för moderna balkonger på 50-tals hus om det bryter mot omgivningen för mycket.
Vid nybyggnation av balkonger krävs bifall med tre fjärdedelar – vid reparation
av befintliga balkonger räcker det med enkel majoritet.

 

(Förslag till Dagordning för Medlemsmötet – på nästa sida)

 


 

2014-11-18

Styrelsen, Brf Stormhatten

VÄLKOMNA!

 

Extra medlemsmöte – 2014-12-03

 

Förslag till Dagordning

 

1. Öppnande

 

2. Fråga om kallelse skett i laga ordning

 

3. Fastställande av dagordning – övriga anmälda frågor under punkt 8

 

4. Val av två protokolljusterare

 

5. Presentation av styrelsens underhållsplan de kommande fem åren.

 

6. Redovisning av styrelsens verksamhetsplan gällande förslag till

underhåll av balkonger och fasader de kommande 2-3 åren.

 

7. Stämmobeslut gällande styrelsens förslag till underhåll av balkonger och fasader

 

8. Övriga anmälda frågor

 

9. Avslutning

 


 

 
Oktober 2014

 

Styrelsens underhållsplan de kommande fem åren

 

År

Underhållsåtgärder

Orsak / prioritet

Resultat

2015-2017

·     Renovering av fasaderna / tilläggsisolering/putsning

·     Renovering av balkongerna & nya räcken

·     Sprickor i fasaderna även genomgående sprickor.

·     Spjuvsprickor / karbo­nati­sering i betong­plattan.

·     Sparar fjärr­värme, hållbarare fasader

·     Säkra och håll­barare balkonger

2018

·     Tilläggsisolering av vindarna

-

·     Sparar fjärrvärme

2019

·     Radon- och ventilationsmätning i fastigheten

Enligt EU-direktiv

-

 
·            Renovering av fasader och balkonger kan även göras på två år.
·            Alternativ till renovering av balkongerna är helt nya balkonger som blir betydligt dyrare.

 

Avtal med nytt företag för avläsning av våra el-mätare
Vi har tecknat ett nytt avtal med CollectricOur Energy AB, för mätdatainsamling
av våra elmätare.

 

Styrelsebeslut om snöberedskap vintern 2014/15
Styrelsen beslutade att lägga ut snöberedskap vintern 2014/15 på extern entreprenör.

 

Inköp av ny julstångsbelysning
Styrelsen beslöt om inköp av ny julstångsbelysning då den gamla slets sönder i
fjolårets storm.

 

Höjning av fjärrvärmepriset med 1 procent
Jämtkraft höjer fjärrvärmepriset med en procent från 1 Januari, 2015.

 

Godkännande av uthyrning i andra hand
Styrelsen har godkänt andrahands uthyrning av Lgh E1. Skälet för andrahands uthyrning är att lägenheten, som är under försäljning är svårsåld.

 

Bokningskolvar i tvättstugan
Glöm inte att ta bort era bokningskolvar på tvättavlan när ni är klara med tvätten.

 

Nästa styrelsesammanträde: Måndagen den 10 November.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

September 2014

 

Styrelsen beslutade om förslag till renovering av fasader och balkonger
Styrelsen beslutade att inleda framtagande av underlag för renovering av fasader och balkonger, med början nästa år.
I underlaget kommer att ingå alla fakta, tidsangivelser, kostnader och därtill storleken på den hyreshöjning som då måste ske.
Styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för nästa år läggs till nästa årsstämma eller en extra medlemsstämma senare i höst, för beslut.
På årsmötet 2014 kom även fram förslag på inglasade balkonger istället för renovering.
Vi kommer därför som ett alternativt förslag – icke ingående i styrelsens förslag till verksamhetsplan/budget – även ta fram ett kostnadsförslag på nya inglasade balkonger. Till skillnad på förslag på renovering måste förslag på nya inglasade balkonger tas med 2/3 majoritet bland medlemmarna.
Alla boende vill heller inte ha inglasade balkonger och detta har grannföreningen löst med att den som vill ha sin balkong inglasad får göra det själv.
 
 
Collectric AB, som läser av vår elförbrukning har gått i konkurs
Vi har köpt en tjänst av Collectric AB för automatisk avläsningen av vår elförbrukning. Collectric AB:s konkursbo har nu tagit över och upprätthåller bolagets tjänster tills vidare.
 
 
Östersunds kommun installerar kodlås på våra portar för hemtjänsten
Styrelsen har godkänt kommunens begäran att få installera kodlås på de portar där hemtjänsten har kunder. Detta berör inte våra boende som efter det portarna låses använder sina egna nycklar i vanlig ordning.
I förlängningen kan det bli så att även Räddningstjänsten får tillgång till kodlåsen så att de kan komma in på kvällar och nätter.
Östersunds kommun kommer att stå för installationskostnader och service för kodlåsen.
 
 
Uthyrning i andra hand
Styrelsen har godkänt uthyrning i andra hand för lägenhet D8, Lena Franzèn.
Uthyrningen i andra hand sker på grund av tidsbegränsat arbete på annan ort.
 
 
Intresserade av studiebesök på Jämtkraft
Styrelsen har beslutat att ordna ett studiebesök på Jämtkraft i höst. Om du är intresserad att vara med på studiebesöket så hör av dig till mig på 070-628 79 42,
eller lämna en skriftlig anmälan till vicevärdslokalens postlåda.
 
 
Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 16 Oktober.
 
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

Augusti 2014

 

 

Olycka med gamla gräsklipparen
Vikarierande fastighetsskötare, Per Lönn skadade två fingrar vid rensning av gräsklipparen. Skadeanmälan är gjort och Per återställd.

 

Inköp av ny gräsklippare
Styrelsen beslöt att inköp av ny gräsklippare var nödvändigt enär den gamla gräsklipparen inte fungerade så bra med utblås av gräs.
Kostnaden för den nya gräsklipparen med byte av den gamla blev med moms 22 500 kronor.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter lägenhetsöverlåtelser i Brf Stormhatten har följande nya medlemmar godkänts:
Lgh B2, 2014-06-18, har Ingegerd Strömstedt godkänts som ny medlem.
Lgh D10, 2014-06-23, har Gunnar Wallin godkänts som ny medlem, säljare Ella Solberg.
Lgh D4, 2014-07-01, har Erik Risby godkänts som ny medlem, säljare Mika Vuorikoski.
Lgh B10, 2014-07-30, har Alexandra Backlund/Alexander Bergstrand godkänds som nya medlemmar, säljare David och Jenny Backlund.
Lgh A15, 2014-07-04, har Gunnar Hammarberg godkänts som fortsatt medlem.
Samt lgh E7, 2014-08-15, har Maria Esserud/Johan Johansson godkänts som nya medlemmar, säljare Martin Lidvall.

 

Tillsättning av ”grön” förslagsgrupp
Styrelsen har tillsatt en ”Grön grupp” med uppdrag att ge förslag på hur vår utemiljö (trädgård) ska se ut.
Hör av er till den gröna gruppens representanter om ni har förslag angående vår utemiljö/trädgård. Gruppens förslag på utemiljö ska därefter läggas till styrelsen för beredning och därefter till nästa årsmöte för beslut.
Representanter i den ”gröna gruppen” enligt nedan:
A-huset: Ute Berglund, A24            C-huset: Lena Sundin, C24
B-huset: Inger Olsèn, B12               D-huset: Lena Franzèn, D18
C-huset: Kicki Wikström, C01        E-huset: I Korakji, E19
C-huset: Per Lönn, C15

 

Nästa styrelsesammanträde:
Nästa styrelsemöte kommer att hållas Torsdagen den 18 September, 2013.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

 

Juli 2014

 

Målning av vita begränsningslinjer mellan våra p-platser i morgon Måndag den 7 Juli.

 

Måndag den 7 Juli börjar Asfatek att måla vita begränsningslinjer mellan våra hyrda p-platser.
Asfatek beräknar att hinna måla alla våra begränsningslinjer på en dag.
Men då måste bilarna som är parkerade på våra p-platser kunna flyttas när målning ska ske.
Eftersom vi har en del tomma p-platser nu så kan din bil tillfälligt ställas på en tom p-plats när målning av de vita begränsningslinjerna ska göras vid din p-plats.
Dessutom tar det några timmar för färgen att torka så det är inte lämpligt att köra eller gå på de nymålade vita linjerna.

 

Detta meddelande som skrivs idag söndag fick vi nyligen från Asfatek – som i morgon, Måndag den 7 Juli vill börja måla de vita begränsningslinjerna. Lite sent meddelat från Asfatek kan tyckas men vi får hoppas att det går.

 

Målning av vita begränsningslinjer på våra p-platser antogs av årsmötet
i år och måste verkställas under sommarhalvåret och då helst under semestertider då vi har ett mindre antal bilar parkerade på p-platserna.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 


 

Juni 2014

 

Nya styrelsen
(Foto och namn på den nya styrelsen finns som länk på Stormhattens hemsida;)
http://www.stormhatten.se/lankar01.html

 

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet A26 har Jessica Carlsson godkänts som ny
medlem i Brf Stormhatten. Säljare var Hellströms.

 

Fulla sopkorgar och vårt miljöhus
Om ni har mycket sopor så kasta dem inte i våra sopkorgar ute som snabbt fylls igen, utan ta dem istället till vårt miljöhus.

 

De skatpar som blev utan hem när vi avverkade tallen och den tudelade granen, har nu byggt nya hem i Häggen utanför D-huset och i Rönnen utanför B-huset.
Styrelsen överväger nu att godkänna skatparen som nya medlemmar i Brf Stormhatten.

 

File:Koeh-151.jpg

Nu är grönt i alla hagar,

nu är sol i alla snår.

Nu så komma varma dagar,

ängen full av blommor står.

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsen önskar alla boende i Brf Stormhatten
en SKÖN SOMMAR och en HÄRLIG SEMESTER

 

gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 


 

Maj 2014

 

Beslut på styrelsemötet den 28 maj – verkställande av årsstämman antagna motioner
Motion 1, gällande uppfräschning av motionslokalen - kommer att verkställas under år 2014.
Motion 2, gällande vita begräsningslinjer för våra p-platser kommer att verkställas under år 2014.
 
Beslut på styrelsemötet den 28 Maj gällande övriga frågor hänskjutna till styrelsen från årsstämman
-          Angående rullande schema för styrelsens ledamöter: Styrelsen avslog ett ”rullande schema” som arbetssätt för tillsättande av styrelseledamöter. Styrelsen anser att detta kan urvattna kompetensen hos styrelsen. Ska ett rullande schema stadgas måste detta också göras på två efter varandra kommande årsmöten. Styrelsen föreslog istället att valberedningen som tidigare arbetar efter de kriterier som gäller för en bra sammansatt styrelse. Nämligen, kompetens och en bra balans mellan kön och ålder.

 

-          Angående upprättande av ”gröna gruppen”: Styrelsen beslutade att utse en grön arbets (förslags)grupp” med representanter från varje hus. Den gröna arbetsgruppen ska därefter utarbeta ett förslag på en helhetslösning för vår trädgård som därefter lämnas till styrelsen för beslut. Styrelsen lägger därefter förslaget för behandling till nästa års stämma.

 

-          Styrelsen föreslog också att husmöten som tidigare bör hållas ett för varje hus. Husmötena som var omtyckta och ökar inflytandet för de boende, lägger också sina förslag till styrelsen för behandling.
 
Omsättning av lån
Efter förhandling omsattes ett av våra lån till en rekordlåg ränta på 1,89 procent
för en bindningstid på 1 år.
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet B23 har Daniella Svantesson godkänts som ny medlem i Brf Stormhatten. Säljare var Maria Grape.
 
Finns det någon skolungdom som är intresserade av sommarjobb
Finns det någon skolungdom inom Brf Stormhatten som är intresserade av att rensa rabatter mm. inom Brf Stormhatten i sommar? De intresserade kan höra av sig till mig på tel. 070-628 79 42.
 
Nästa styrelsemöte:
Nästa styrelsesammanträde kommer att hållas Torsdagen den 18 September, 2014

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

April 2014

 

Brf Stormhattens ordinarie föreningsstämma, årsmöte 2013-04-10
Brf Stormhattens ordinarie föreningsstämma hölls Torsdagen den 10 April i år. Deltagandet på årsstämman var det näst högsta någonsin med 34 medlemmar.
- Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning/bokslut för år 2013 samt gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet fastställde även styrelsens förslag till verksamhetsplan/budget för år 2014.
- Av tre inlämnade motioner blev två antagna av årsmötet. De antagna motionerna gällde målning av väggar och golv i motionslokalen samt målning av begräsningslinjer för våra p-platser.
-          Val förrättades till följande förtroendeuppdrag:
-          Till sekreterare för styrelsen på två år valdes Lars-Åke Mohlin(nyval).
-          Till styrelseledamot på två år valdes Bo Berglund(nyval) samt till styrelsesuppleant på ett år valdes Håkan Borgsten(nyval)
Ivan Linde avtackades för sin tid i styrelsen med en blombukett.
Kvar i styrelsen på ytterligare ett år sitter Mika Vuorikoski, Ann-Charlotte Mähler och BoÖrjan Försth.
Till ordinarie revisorer på ett år valdes Per-Erik Björk(omval) och Joakim Nilsson(omval). Till revisorssuppleant på ett år valdes Gunnar Persson (omval).
Till ledamöter i valberedningen på ett år valdes Lena Sundin(omval) Per Lönn (nyval) samt Ivan Jansson(nyval).
-          Under ”Övrigt” anmäldes följande frågor:
-          Finns behov av att den tidigare gröna gruppen uppstår igen, ad hoc samt ett rullande schema för utbyte av styrelseledamöter. Frågorna hänvisades till styrelsen för behandling.
-          Styrelsen informerade om den framtida underhållsplan som har diskuterats i styrelsen. Underhållsplanen gäller i första hand renovering av balkonger och fasader samt tilläggsisolering på vindarna för att spara värmeenergi. Även en ny radonmätning bör genomföras på sikt då EU kommer att sänka gränsvärdena i bostäder från 400 till 200 Bq/m3, till år 2020. Radonmätning kan då göras i samband med en ny ventilationsmätning.
 
Vikarie för fastighetsskötare, Tommie Berglund,
veckorna 18, 26, 27, 28, 29
För veckorna 18, 26, 27 vikarierar Per Lönn som fastighetsskötare samt för veckorna 28, 29 vikarierar Erik Wennergren som fastighetsskötare.
 
Boende i D-huset har fått nya grannar
De Stormhatten-skator som blev utan hem när vi föryngrade trädgården har nu fått ett nytt hem som de byggt i Häggen utanför D-huset. Slutet gott – allting gott.
 
Nästkommande styrelsemöte: Styrelsesammanträde Onsdagen den 28 Maj.
 
Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

Mars 2014

 

Brf Stormhattens Föreningsstämma(Årsmöte) 2014
Brf Stormhattens Föreningsstämma (Årsmöte) kommer att hållas Torsdagen den 10 April, 2014
i föreningslokalen Stormlyktan, kl. 19 00.
Boka tid för årsmötet i din almanacka nu. Det blir sedvanliga årsmötesförhandlingar samt därefter mingel med kaffe/the/dricka och smörgåstårta.
Årsmöteshandlingar kommer att vara ute hos medlemmarna i god tid.
 
Inkomna motioner
Det har inkommit tre motioner till årsmötet. Styrelsen har behandlat motionerna på styrelsemötet den19 Mars och givet sitt utlåtande till motionerna.
 
Dålig sopsortering i Miljöhuset
Sopsorteringen i miljöhuset har blivit sämre. I början var sopsorteringen bra med guldstjärnor från kommunen men nu har det blivit sämre. Därför vill vi uppmana er som inte skött sopsorteringen bra på sista tiden att skärpa er och bli bättre på sophantering.
 
Lägenhetsöverlåtelser/nya medlemmar i Brf Stormhatten
Lägenhetsöverlåtelse av lägenhet E24 där medlem Jessica Skott blir ensam ägare. Niklas Sahlin blir godkänd som ny medlem och hälften ägare av lägenhet D2.
 
Av styrelsen godkända andrahandsuthyrningar
Allan Norberg har fått förlängt tillstånd till andrahandsuthyrning av lägenhet C17.
Helena Lindström har fått tillstånd till andrahandsuthyrning av lägenhet A13, tom. augusti, 2014.
 
Ny lön för vaktmästare/fastighetsskötare Tommie Berglund
Ny lön för vaktmästare/fastighetsskötare Tommie Berglund är förhandlad och klar.
 
Fastighetsskötare Tommie Berglunds semester utlagd
Tommie/fastighetsskötare har begärt och fått utlagd sina semester veckor under följande tider: vecka 18, 26, 27, 28 och 29. Per Lönn har anmält intresse som vikarie.
 
Nästa styrelsemöte:
Föreningsstämma, konstituerande styrelsemöte, 2014-04-10

 

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

 

 

 

Februari 2014

 

Höjning av månadsavgiften(årsavgiften) med 2 procent från 1 Juli-2014
Till budgeten för 2014 föreslår styrelsen en höjning av månadsavgiften (årsavgiften) med 2 procent för att bl.a. möta de ökade driftskostnaderna, som priset på fjärrvärmen, som ökar varje år.

 

Styrelsens förslag till Årsredovisning/Bokslut för 2013
På styrelsemöte den 20 februari fastställde styrelsen förslaget till årsredovisning för 2013, innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning.
Bokslutet är nu hos revisorerna för revision. Förslaget till årsredovisning kommer därefter att läggas till årsmötet för fastställande.

 

Höjt elpris på mätperiod från februari, som kommer på Juli-avisering
Elpriset har höjts från 1 Februari till 44.76 öre/kWh. Även energiskatten har höjts med 20 öre/kWh. Förändringen av elpriset gäller debiteringen på Juli avisering. Elpriset på 44.76 öre/kWh består idag av en fast del samt en rörlig del.
Elpris                               44.76 öre/kWh
Rabatt                             -4 00 öre/kWh
Energiskatt                                           19 40 öre/kWh
Moms                              16.04 öre/kWh
Totalt                              76 20 öre/kWh  
 
Sista dag för inlämnande av motioner
Sista dag för inlämnande av motioner till årsmötet den 10 April är Söndagen den 16 mars
 
Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Efter lägenhetsöverlåtelse har styrelsen godkänt Rwsh Rashid, D5 som ny medlem i Brf Stormhatten.
 
Två försäkringsärenden/skador inom Brf Stormhatten
Vi har haft två försäkringsärenden, en vattenskada mot lgh E16 samt en plåtskada på tak E-hus efter stormen.
 
Gjorda drift- och underhållsinvesteringar
Byte av trasig tvättmaskin i tvättstuga, C-hus för 33 000 kr, samt byte av fyra st. styrdon till hiss i A-hus för 27 000 kr.

Nästa styrelsesammanträde: Onsdagen den 19 Mars, 2014

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

     

 

Januari 2014

 

Styrelsens förslag till Budget och Verksamhetsplan för 2014
·         200 000 kronor är budgeterad för byte av fem nya källardörrar samt fyra nya garagedörrar i fastigheten. Kostnaden för dörrarna blir totalt 160 000 kronor.

 

* Mötesordning för Brf Stormhatten fastställd enligt nedan:
Styrelsesammanträde, 2014-01-23
Beslut om Verksamhetsplan/Budget för 2014
Valunderlag till valberedningen inför årsmötet
 
Styrelsesammanträde, 2014-02-20
Beslut om Årsredovisning/Bokslut för 2013
Årsredovisning/Bokslut till revisorerna för revision
 
Sista dag för inlämnande av motioner 2014-03-16
Styrelsesammanträde, 2014-03-20       Behandling av inkomna motioner
Ordinarie föreningsstämma (Årsmöte) 2014-04-10
Styrelsesammanträde, 2014-04-10       Styrelsens konstituering
Styrelsesammanträde, 2014-05-15
Styrelsesammanträde, 2014-09-04
Styrelsesammanträde, 2014-10-16       Ekonomisk halvårsrapport
Styrelsesammanträde, 2014-11-13
Styrelsesammanträde, 2014-12-11
Budget och verksamhetsplan för 2014 kommer att läggas till årsmötet för beslut.

 

Kantsten vid infarterna till Brf Stormhatten
Styrelsen har till kommunen påpekat om en breddning av kantsten vid infarterna till Brf Stormhatten. Kommunen svarade med att den kantsten som idag finns vid infarterna motsvarar den bredd av kantsten kommunen är skyldig att tillhandahålla. Efter ytterligare påtryckningar från styrelsen har nu kommunen ändrat sig och vill bredda cigarren av kantsten vid infarten till Krondikesvägen 30.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten
Styrelsen har godkänt Sofie Spelès, lgh. E1, som ny medlem i Brf Stormhatten.

 

Äldst inom bostadsrättsföreningen Stormhatten
Vår äldsta medlem Ella Solberg, 98 år har nu flyttat till ett äldreboende i Torvalla.
Våra äldsta medlemmar inom Brf Stormhatten blir då Karin Strömstedt, 93 år och Rudolf Nilsson, 92 år.

 

Nästa styrelsesammanträde: Torsdagen den 20 Februari, 2014

Styrelsen, Brf Stormhatten, gm BoÖrjan Försth, Ordf.

Till toppen

Till BO-INFO Aktuellt

Home

Tillbaka hem