Bo-Info 2017

BO-INFO BRF. STORMHATTEN

Information om vad som hände 2017 i vår bostadsrättsförening.

 

November 2017

 

Bo-info har fått ett nytt utseende. För att läsa den så klickar ni på länken nedan:

 

Länk till Bo-info November 2017

 

 

Oktober 2017

 

Bo-info har fått ett nytt utseende. För att läsa den så klickar ni på länken nedan:

 

Länk till Bo-info Oktober 2017

 

 

 

September 2017

 

Enkät till de boende medlemmarna med frågor om Brf Stormhattens fortsatta fastighetsskötsel och förvaltning

Styrelsen beslutade att författa en enkät till de boende medlemmarna angående framtida fastighetsskötsel och förvaltning, där svaren läggs till årsmötet för redo-visning och beslut. Beslutades även om ett besök av styrelsen till Brf Kusken för att få information om deras fastighetsskötsel och förvaltning.

 

Isolering av vindar i låghusen

Beslutades att ta in offerter på tilläggsisolering av vindarna i låghusen enligt underhållsplan. Tilläggsisolering av höghusets vind gjordes i samband med fasadrenoveringen förra året då tillgång till byggställningar fanns i samband med renoveringen.

 

Billigare fjärrvärmekostnader efter tilläggsisolering av vind och fasader i höghuset

Höghusets fjärrvärmekostnader för april månad 2017 blev nästan 1 000 kronor billigare än fjärrvärmekostnaderna för april månad 2016 då tilläggsisolering av fasader och vind inte var klara. Största bidragande orsak till billigare fjärrvärme-kostnader bör vara tilläggsisoleringen av vinden där kallraset är som störst.

 

Renoveringsåtgärder på höghusets källarnedgång

Beslutades att åtgärda höghusets källarnedgång som är helt instabil och kräver därmed renoveringsåtgärder.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Godkännande av nya medlemmar

Efter lägenhetsöverlåtelse av lägenhet D15 godkänner styrelsen Boel Persson

till ny medlem. Säljare var Aina Persson.

 

Styrelsens godkännande av uthyrning i andra hand

Styrelsen har godkänt förlängning av andrahandsuthyrning tills vidare, med högst ett år, gällande lägenhet C17, ägd av Allan Norberg.

Styrelsen har godkänt andrahandsuthyrning av lägenhet A12 som ägs av Mikael Jönsson, på max ett år.

 

Nästa styrelsesammanträde

Torsdagen den 12. Oktober 18:00 2017

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Statistik över Brf Stormhattens elförbrukning de sista tre åren

 

 

 

 

Juni 2017

 

Underrättelse om samråd gällande ändring av stadsdelsplan och byggnation av ett Tegelplan centrum

Ändring av stadsdelsplan är taget av kommunens samhällsbyggnadsnämnd gällande ett Tegelplan centrum vid Tegelplan där nuvarande ICA ligger och där gamla konsum låg, nu Tasseborg och ett gym. Ändringen av stadsdelsplanen ingår i en förtätning av staden/kommunen. ICA blå center kommer inte att stängas under byggtiden utan flyttas mellan fastigheterna under byggnationen.

 

Syftet med planområdet är att möjliggöra för flerbostadshus (150 lägenheter av olika storlek) med handelslokaler (butiker) i bottenvåningen. Planen möjliggör för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral.

Delar av bottenvåningen ska möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv. Planen möjliggör för byggnader (9 st.) mellan fyra och nio våningar. I planförslaget finns även 55 garage under mark planerad.

 

Detaljplanen kommer därefter att läggas till samhällsbyggnadsnämnden för beslut om byggnadslov. Se sidan 2, framtagna skisser gällande detaljplanen för ett Tegelplan centrum. Kartor över förslaget till detaljplan finns även på vicevärdskontoret

för påseende.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar

Styrelsen har godkänt Emil Ihrèn/Maja Engström, C1 som nya medlemmar. Säljare var Christina Wikström.

Styrelsen har godkänt Sandra Marklund, C2 som ny medlem. Säljare var Leo Olofsson.

Styrelsen har godkänt Anna & Niclas Sjöstedt, A13 som nya medlemmar. Säljare var Anton Johansson.

 

Styrelsen önskar alla boende i Brf Stormhatten en SKÖN SOMMAR och en HÄRLIG SEMESTER

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Maj 2017

 

Konstituering av styrelsen, 2017-04-20 / 2017‑05‑23

Ordförande: BoÖrjan Försth

Vice ordförande: Joakim Larsson

Sekreterare: Örjan Odèn

Vice sekreterare: Bo Berglund

Ordinarie ledamot: Joakim Nilsson

Suppleant: Jonas Lindgren

 

Val av tre firmatecknare – varav två i förening, 2017-04-20 / 2017‑05‑23

BoÖrjan Försth, Joakim Larsson, Joakim Nilsson.

 

Lägenhetsöverlåtelser/Nya medlemmar i Brf Stormhatten

Styrelsen har godkänt Linus Paulsson, B15 som ny medlem. Säljare var Maria Laurin.

Styrelsen har godkänt Alexsander Lönn, C15 som ny medlem. Säljare var Per Lönn.

Styrelsen har godkänt Bodil Landstad, A20 som ny medlem. Säljare var Ingegerd. Kilians dödsbo.

Styrelsen har godkänt Merethe Eidissen, C12 som ny medlem. Säljare var Anders Sahlin.

Styrelsen har godkänt Anders Engström & Erika Wikström, A4 som nya medlemmar. Säljare var Eva Hallin.

 

Godkännande av uthyrning i andra hand

Styrelsen har godkänt förlängd andrahands­uthyrning av Lgh B17, Sandra Linder, med ett år. Skälet till förlängning av andrahands­uthyrning är arbete på annan ort.

Styrelsen har godkänt andrahands­uthyrning av Lgh E7, Maria Esserud / Johan Johansson under ett år. Skälet till andrahands­uthyrning är studier på annan ort.

Styrelsen har godkänt andrahands­uthyrning av Lgh A27, Isabelle Carlsson under ett år. Skälet till andrahands­uthyrning är provbo hos pojkvän.

 

Lönerevision

Lönerevision för fastighetsskötaren Tommie Berglund klar för år 2017.

 

Vikariat för Tommie under hans semester

Vikarierar för Tommie under hans semester i juli månad gör Johnny Jonsson.

 

Sommarens blomlådor

Lena Sundin och Ute Berglund har tillsammans med fastighetsskötaren tagit på sig ansvaret för plantering av sommarens blomlådor.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Bostadsrättsföreningen Stormhatten

Postadress: Krondikesvägen 30 B, Nb, 831 47 Östersund

Hemsida: www.stormhatten.se

Tel: 063- 12 88 30

E-post: vicevard@stormhatten.se

 

Vicevärdskontoret ”Stormlyktan”

Besöksadress: Krondikesväg. 30 B, en halv trappa ner

Öppet måndagar kl. 18:00-19:00

 

Nya Styrelsen

Namn                       Uppdrag              Tel

                                 E-post

BoÖrjan Försth        Ordförande          070-628 79 42

                                 boorjan.forsth@stormhatten.se

Joakim Larsson        V ordförande       070-689 54 97

                                 jockee.l@bredband.net

Örjan Odèn              Sekreterare           073-098 72 45

                                 orjan.oden2@gmail.com

Bo Berglund            V sekreterare       070-249 61 92

                                 bo.berglund@stormhatten.se

Joakim Nilsson         Ledamot              070-663 01 07

                                 joakim@berndtssons.com

Jonas Lindgren        Suppleant             070-584 90 70

                                 jonas.lindgren@pwc.com

 

Revisorer

Per-Erik Björk, Maria Laurin, Vakant

 

Valberedning

ena Sundin, Vakant, Vakant

 

Vaktmästare/fastighetsskötare

Tommie Berglund        070-601 04 35

                                      tommie.berglund@gmail.com

 

Vicevärd/teknisk förvaltning

BoÖrjan Försth             070-628 79 42

                                      boorjan.forsth@stormhatten.se

 

Vicevärd/administrativ förvaltning

Margaretha Fastesson   070-291 72 53

                                      margarethafast@live.se

 

 

Lokaler för Brf Stormhattens medlemmar:
Motionslokal / bastu

Krondikesvägen 34, (höghuset) nedre källarvåning – lokal för motion och bastu.

Nyckel finns vid bokningstavla till motionslokalen en halv trappa ner

 

Hobbylokal

Krondikesvägen 32, källaringång – lokal för snickeri och målning.

Lägenhetsnyckel passar till både ytter- och innerdörr med bokningstavla.

 

Föreningslokal

Krondikesvägen 30 B, halv trappa ner – lokal för privata sammankomster

Nyckel samt bokning hos vicevärden, avgift 100 kronor.

 

Lekstuga

Nyckel till lekstugan finns att låna hos vicevärdslokalen.

 

 

April 2017

 

Brf Stormhattens Årsmöte 2017‑04‑20

21 medlemmar hade hörsammat kallelsen att komma till årsmötet, 2017 samt två inlämnade fullmakter. Årsmötet godkände styrelsens årsredovisning, förvaltnings- och ekonomiska berättelse och gav därefter styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret 2016.

 

Till ordförande i styrelsen på två år valdes BoÖrjan Försth (omval)

Till ordinarie ledamot i styrelsen på två år valdes Joakim Larsson (nyval)

Till ordinarie ledamot i styrelsen på ett år (fyllnadsval) valdes Joakim Nilsson (nyval)

Till ordinarieledamot i styrelsen på ett år (fyllnadsval) valdes Örjan Oden (nyval)

Bo Berglund har ett år kvar i styrelsen på sin mandatperiod.

Till suppleant i styrelsen på ett år valdes Jonas Lindgren (nyval)

Till ordinarie revisorer valdes Per-Erik Björk (omval) och Maria Laurin (nyval)

 samt kvar att tillsätta är en vakant plats som revisorsersättare.

Till valberedningen valdes Lena Sundin.(omval) samt kvar att tillsätta är två vakanta platser som styrelsen fick i uppdrag att tillsätta.

 

Vad gäller motion nr 1 inlämnad av Steen Viberg, angående tydliggörande och förstärkning av föreningens regler för parkering av bilar inom Brf Stormhatten antog mötet motionens 4:e att-sats om att uppdra till Q-park att särskilt kontrollera att reglerna efterlevs och avgiftsbelägga de som bryter mot reglerna. Mötet avslog att-sats nr 3 samt antog styrelsens utlåtande över att-sats nr 2 om att hantverkare för att utföra sina arbeten får använda gästparkering eller annan anvisad plats under den tid arbetet pågår. Tillstånd kan fås av vaktmästare eller vicevärd. Mötet ansåg att-sats nr 1 gällande husvagnar/husbilar/lastbilar/truckar, vara besvarad då nuvarande regler förbjuder dessa fordon på p-platserna.

Vad gäller motion nr 2 inlämnad av Lena Sundin, angående gummiasfalt / gummimatta till Brf Stormhattens lek- och grillplats återremiterades mötet motionen för framtagande av ett kostnadsförslag. Ett tilläggsyrkande om staket kring gungorna antogs av mötet.

Vad gäller en gammal motion från 2015 inlämnad av Steen Viberg och hänskjuten till styrelsen för beredning antog stämman styrelsens förslag att ytterligare bereda frågan då även att med enkät informera sig om medlemmarnas önskemål och synpunkter på föreningens framtida fastighetsskötsel.

 

Info från Gröna gruppen om nycklar till lekstugan

Vi har bestämt att rusta upp lekstugan inför sommaren. Tommie har på uppdrag av oss i Gröna gruppen bytt lås och vi valde det billigare alternativet att sätta in en ny låskolv där bara en nyckel passar. Nycklar finns att kvittera ut hos Margaretha under öppettiderna på måndagar. Då blir det bara de boende här som har intresse av lekstugan som kan använda den. Blir det sedan förstörelse av det låset så är det inte lika kostsamt som tidigare att köpa ny låskolv jämfört med den låskolv som passar alla boendes nycklar.

 

Nästa styrelsemöte

Nästa ordinarie styrelsesammanträde kommer att hållas Tisdagen den 23 Maj.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Mars 2017

 

Fastställande av förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning

Styrelsen fastställde förslaget till förvaltningsberättelse, resultaträkning samt balansräkning, med möjlighet till mindre justeringar, att läggas till årsmötet för beslut.

 

Omsättning av Brf Stormhattens lån

Omsättning av våra gamla lån är gjord med en bindningstid på tre år till en ränta på 1. 24 % Samtidigt görs en extra amortering på lånen med 660 000 kronor.

 

Höjda elpriser fr.o.m. 1. Juli

Höjda elpriser blir det fr.o.m. debiteringsperioden Juli – September, 2017 då el-priset höjs från 30.70 öre/kWh till 35.21 öre/kWh. Energiskatten blir oförändrad

På 19.90 öre/kWh vilket blir 55.11 öre/kWh plus moms.

 

Behandling av inkomna motioner

Styrelsen behandlade två nya motioner om regler för parkering av bilar samt förslag på gummimatta istället för sand vid lekplatsen, inlämnad av Steen Viberg respektive Lena Sundin. Även den två år gamla motionen från Steen Viberg om fastighetsskötseln på Stormhatten behandlades.

 

Årsmöteshandlingar kommer att lämnas ut i god tid före årsmötet

Årsredovisning, revisionsberättelse, motioner, valberedningens förslag mm. kom-mer i god tid att lämnas ut före årsmötet som är torsdagen den 20. April.

 

Extra förråd lediga i E-husets källare

Det finns ett extraförråd ledigt i E-husets källare (f.d. kyllokalen) för er som vill ha ett extra förråd. Hyran för extra förrådet är 100 kronor/månaden.

Extraförråd tecknas hos vicevärd, Margaretha måndagskvällar i vicevärdslokalen.

 

Sopor i källargång

Det är förbjudet att ställa sopor i källargångarna som ska vara fria från grejer ur brandsäkerhetssynpunkt.

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Februari 2017

 

Vikarie för vår fastighetskötare under hans semester

Vikarie för vår fastighetsskötare Tommie Berglund som har semester under tiden 3

juli till 28 Juli, blir Johnny Jonsson som även ifjol vikarierade som fastighetsskötare.

 

Stoppdatum för motioner och nomineringar - den 16 Mars

Sista datum för inlämning av motioner till årsmötet samt nomineringar till förtroende-uppdrag är Torsdagen den 16 Mars.

Det är två ordinarie ledamöter, Andy Au och Per Lönn som har aviserat att de inte har möjlighet att stanna kvar i styrelsen ytterligare perioder. Därför uppmanar vi Brf Stormhattens medlemmar att nominera kandidater till styrelsen som ersättare till  de

som lämnar styrelsen.

 

Brf Stormhattens årsmöte 2017-04-20

Torsdagen den 20 April, Kl. 19 00 kommer Brf Stormhattens årsmöte att hållas.

Årsmöteshandlingar kommer att vara ute hos de boende i god tid, minst två veckor före årsmötet.

 

Sänkt värmekostnad i C, D och E-husen

Under en ett-årig mätningsperiod har fjärrvärmekostnaderna minskat i C, D och E-husen efter det att tilläggsisolering gjordes i de nya fasaderna.

 

Oordning i miljöhuset

Vi behöver bättra oss att sortera soporna i miljöhuset, att inte lämna några sopor på

golvet utanför containerna.

 

Överblivet material får inte lämnas ute eller i källarutrymmen/korridorer.

Om överblivet oanvänt material lämnas ute eller i källar­utrymmen och korridorer så måste Tommie/fastighetsskötare köra bort det till Gräfsåsen eller kommunens deponi, vilket blir en extra kostnad för föreningen. De grejer som ni vill ha kvar måste ni låsa in i era källarförråd.

 

Nästa styrelsesammanträde

Torsdagen den 16. Mars

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

 

Bostadsrättsföreningen Stormhatten

Postadress:

Krondikesvägen 30 B, Nb, 831 47 Östersund

www.stormhatten.se

Tel: 063- 12 88 30

vicevard@stormhatten.se

 

Vicevärdskontoret ”Stormlyktan”

Besöksadress: Krondikesväg. 30 B, halv trappa ner.

Öppet måndagar kl. 18 00-19 00

 

Styrelsen

 

BoÖrjan Försth

Ordförande

070-628 79 42

boorjan.forsth@stormhatten.se

 

Andy Au

V ordförande

070-690 68 48

andy.osd77@gmail.com

 

Per Lönn

Sekreterare

070-201 55 69

per.lonn@stormhatten.se

 

Bo Berglund

V sekreterare

070-249 61 92

bo.berglund@stormhatten.se

 

Maria Laurin

Ledamot

072-237 23 73

maria.laurin78@gmail.com

 

Eva-Karin Lindström

Suppleant

073-098 18 34

evakarin.l@gmail.com

 

Revisorer

Per-Erik Björk

Joakim Nilsson

 

Valberedning

Lena Sundin

 

Vaktmästare/fastighetsskötare

Tommie Berglund

070-601 04 35

tommie.berglund@gmail.com

 

Vicevärd/ teknisk förvaltning

BoÖrjan Försth

070-628 79 42

boorjan.forsth@stormhatten.se

 

Vicevärd/administrativ förvaltning

Margaretha Fastesson

070-291 72 53

margarethafast@live.se

 

--------------------------------------------------------

 

Motionslokal/bastu för Brf Stormhattens medlemmar

Krondikesvägen 34, Höghus

nedre källarvåning

Lokal för motion och bastu

Nyckel finns vid bokningstavla till motionslokalen en halv trappa ner

 

Hobbylokal för Brf Stormhattens medlemmar

Krondikesvägen 32, Källaringång

Lokal för snickeri och målning

Lägenhetsnyckel passar till både ytter- och innerdörr med bokningstavla

 

Föreningslokal för Brf Stormhattens medlemmar

Krondikesvägen 30 B, halv trappa ner

Lokal för privata sammankomster

Nyckel samt bokning hos vicevärden

Avgift 100 kronor.

 

 

 

Januari 2017

 

Den beslutade mötesordningen för verksamhetsåret 2017

Styrelsesammanträde                2017-01-17
* Underlag till valberedning

Styrelsesammanträde                2017-02-16
* Förslag till Årsredovisning/Bokslut till revisorerna / till Årsmötet

Styrelsesammanträde                2017-03-16
* Stoppdatum för motioner och nomineringar. Motionsbehandling av inkomna motioner

Styrelsesammanträde                2017-04-06
* Kallelse / Dagordning för årsmötet

Ordinarie föreningsstämma  2017-04-20
Årsmöte - Årsredovisning/Motioner / Val

Konstituerande styrelsemöte    2017-04-20
* Konstituering av styrelsen

Styrelsesammanträde                2017-05-18

Styrelsesammanträde                2017-09-07

Styrelsesammanträde                2017-10-05

Styrelsesammanträde                2017-11-02
* Förslag till Verksamhetsplan och Budget för verk­samhet­sår 2018

Föreningsstämma                   2017-11-16
Halvårsmöte – Verksamhetsplan / Budget

Styrelsesammanträde                2017-12-07

 

Beslut om underlag till valberedningen

Mötet beslutade om att till val­bered­ningen ge ett arbets­underlag inför kommande årsmöte i april.

 

Propp i köksstammen i A-husets källare orsakade översvämning

En propp bestående av matfett i köks­stammen, A-husets källare, orsakade översvämning. Därför vill vi rekommendera att inte spola ner matfett i kökets vask.

 

Godkännande av lägenhetsuthyrning i andra hand

Ansökan om andrahandsuthyrning i tre månader för lägenhet E2, Mårten, godkändes av styrelsen.

 

Skottlossning genom fönsterrutorna utanför lägenhet i D-huset

En lägenhet blev beskjuten genom två fönsterrutor med sex skott från Krondikesvägen. Ingen människa blev skadad. Däremot blev de två fönstren förstörda med sex kulhål. Polisen var på plats för utredning av händelsen.

 

Förstörelse av dörrstängare i A-husets källare

Någon har förstört dörrstängaren på A-husets källardörr. Man kan ju undra vad den personen har för avsikter med att förstöra. Beror det på att hen tycker månadsavgiften är för låg.

 

Nästa styrelsesammanträde

Torsdagen den 16. Februari 2017

 

Styrelsen, Brf Stormhatten,
gm BoÖrjan Försth, ordförande

 

Till toppen

Till BO-INFO Aktuellt

Home

Tillbaka hem