BALANSRÄKNING FÖR BRF. STORMHATTEN

2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR

 

 

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

 

Materiella anläggningstillgångar

 

  Byggnader och mark

23 397 387

24 163 483

  Inventarier, verktyg och installationer

141 271

180 736

SUMMA

23 538 658

24 344 219

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

23 538 658

24 344 219

 

 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

 

 

Kortfristiga fordringar

 

 

  Övriga fordringar

169 848

123 960

  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

199 624

132 838

SUMMA

369 472

256 798

 

 

 

Kassa och bank

 

 

  Kassa och bank

2 553 575

2 404 960

SUMMA

2 553 575

2 404 960

 

 

 

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

2 923 047

2 661 758

 

 

 

SUMMA TILLGÅNGAR

26 461 705

27 005 977

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

EGET KAPITAL

 

 

Bundet eget kapital

 

 

  Medlemsinsatser

210 300

210 300

  Uppskrivningsfond

7 000 000

7 000 000

  Reservfond

223 680

223 680

  Fond för yttre underhåll

440 000

440 000

SUMMA

7 873 980

7 873 980

 

 

 

Fritt eget kapital

 

 

  Balanserat resultat

-6 680 996

-7 244 731

  Årets resultat

-80 684

563 735

SUMMA

-6 761 680

-6 680 996

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL

1 112 300

1 192 984

 

 

 

AVSÄTTNINGAR

 

 

  Inre reparationsfond

748 892

713 602

SUMMA

748 892

713 602

 

 

 

LÅNGFRISTIGA SKULDER

 

 

 Övriga skulder till kreditinstitut

23 364 659

23 859 293

SUMMA

23 364 659

23 859 293

 

 

 

KORTFRISTIGA SKULDER

 

 

  Övriga skulder till kreditinstitut

406 384

299 384

  Leverantörsskulder

449 112

357 487

  Övriga skulder

317 047

475 865

  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

63 311

107 362

SUMMA

1 235 854

1 240 098

 

 

 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26 461 705

27 005 977

Till toppen

Home

Tillbaka hem